ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
บช. ศูนย์ต้นทุน
สถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
หน่วย: ล้านบาท