รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ณ วันที่
บช. ศูนย์ต้นทุน
งบประมาณสุทธิ งบประมาณสุทธิ
หลังหักเบิกแทน
การสำรองเงิน ร้อยละ ใบสั่งซื้อ/สัญญา ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ เบิกแทน ร้อยละ การใช้จ่ายสะสม ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ ร้อยละ
  งบบุคลากร 54,165,337,000.00 54,165,337,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,043,597,573.04 66.54 0.00 0.00 36,043,597,573.04 66.54 18,121,739,426.96 33.46
  6711100:งบบุคลากร 54,165,337,000.00 54,165,337,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6711110:เงินเดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,995,570,359.02 0.00 0.00 0.00 35,995,570,359.02 0.00
  6711120:ค่าจ้างประจำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,928,974.35 0.00 0.00 0.00 33,928,974.35 0.00
  6711130:ค่าจ้างชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6711140:ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6711150:ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,098,239.67 0.00 0.00 0.00 14,098,239.67 0.00
  งบดำเนินงาน 13,497,911,775.00 13,497,911,775.00 0.00 0.00 2,220,093,276.75 16.45 4,685,743,554.19 34.71 0.00 0.00 6,905,836,830.94 51.16 6,592,074,944.06 48.84
  6711200:งบดำเนินงาน 13,497,911,775.00 13,497,911,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6711210:ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 19,520.00 0.00 804,278,198.70 0.00 0.00 0.00 804,297,718.70 0.00
  6711220:ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 1,838,792,251.36 0.00 2,616,282,616.55 0.00 0.00 0.00 4,455,074,867.91 0.00
  6711230:ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 44,351,964.27 0.00 903,848,491.16 0.00 0.00 0.00 948,200,455.43 0.00
  6711240:ค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 336,929,541.12 0.00 361,334,247.78 0.00 0.00 0.00 698,263,788.90 0.00
  งบลงทุน 2,754,759,900.00 2,754,759,900.00 0.00 0.00 178,104,790.40 6.47 881,324,309.60 31.99 0.00 0.00 1,059,429,100.00 38.46 1,695,330,800.00 61.54
  6711310:ครุภัณฑ์ 1,048,010,200.00 1,048,010,200.00 0.00 0.00 55,303,000.00 5.28 10,955,000.00 1.05 0.00 0.00 66,258,000.00 6.32 981,752,200.00 93.68
  6711320:ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,706,749,700.00 1,706,749,700.00 0.00 0.00 122,801,790.40 7.20 870,369,309.60 51.00 0.00 0.00 993,171,100.00 58.19 713,578,600.00 41.81
  งบเงินอุดหนุน 231,424,240.00 231,424,240.00 0.00 0.00 35,582,507.20 15.38 59,760,723.05 25.82 0.00 0.00 95,343,230.25 41.20 136,081,009.75 58.80
  6711410:อุดหนุนทั่วไป 230,237,640.00 230,237,640.00 0.00 0.00 35,482,507.20 15.41 59,710,823.05 25.93 0.00 0.00 95,193,330.25 41.35 135,044,309.75 58.65
  6711420:อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,186,600.00 1,186,600.00 0.00 0.00 100,000.00 8.43 49,900.00 4.21 0.00 0.00 149,900.00 12.63 1,036,700.00 87.37
  งบรายจ่ายอื่น 1,203,914,155.00 1,203,914,155.00 0.00 0.00 11,186,755.85 0.93 527,189,267.25 43.79 0.00 0.00 538,376,023.10 44.72 665,538,131.90 55.28
  6711500:งบรายจ่ายอื่น 1,203,914,155.00 1,203,914,155.00 0.00 0.00 11,186,755.85 0.93 527,189,267.25 43.79 0.00 0.00 538,376,023.10 44.72 665,538,131.90 55.28
  รวม 71,853,347,070.00 71,853,347,070.00 0.00 0.00 2,444,967,330.20 3.40 42,197,615,427.13 58.73 0.00 0.00 44,642,582,757.33 62.13 27,210,764,312.67 37.87